analizatori izduvnih gasova 620x250

ANALIZATORI IZDUVNIH GASOVA

Procenat izduvnog gasa koji se oslobađa tokom procesa sagorevanja može da se odredi upotrebom gasnog analizatora. Po pravilu, neprečišćeni izduvni gas sadrži kontaminante štetne po zdravlje i polutante okoline (kao na primer CO2, SOX, HCL, NOX, CO). Proporcija ovih polutanata u vazduhu determiniše nivo polucije. Gasne analizatore kao što su TESTO 340 i TESTO 350 migu da se koriste kako bi se ove vrednosti izmerile i kako bi se suzbila kontaminacija.
MERENJE IZDUVNOG GASA

Pri merenju izduvnog gasa, meri se proporcija štetnih supstanci po čovekovo zdravlje u vazduhu. Merenje izduvnih gasova je izuzetno važno kod industrijskih procesa, posebno važno pri monitoring oslobođenih gasova. Direktni monitoring sastava izduvnog gasa omogućava održavanje sigurnosnih kriterijuma za mnogo proizvodnih sistema (u automobilskoj industriji, metalurškoj industriji, industriji za preradu plastike itd).
PRECIZNE VREDNOSTI U PRILOGU EFIKASNOSTI I OKOLINE

Moderna emisiona analiza mora ispuniti opseg zahteva – “TESTO” se neprekidno prilagođava ovim zahtevima: od redovnih provera emisija, preko postavljanja i optimizacije postrojenja za sagorevanje do procesnog monitoringa u termičkoj proizvodnji. Prilagodljivi sistem analiza gasa, koje “TESTO” sada razvija, proizvodi i dostavlja već dvadesetak godina, fokusiran je ne samo na preciznost nego iznad svega na praktičnost i održavanje.
Zahtevi u oblasti analize izduvnih gasova postaju sve više složeni i specifični. “TESTO” je odgovorio na te zahteve posebno u industrijskom segmentu: kvalifikovani “TESTO” specijalisti analiziraju profil zahteva, dizajniraju i definišu optimalna sistemka rešenja.

Familija analizatora za izduvne gasove je posebno prilagođena zahtevima industrije:
Visoka preciznost (uporediva sa infracrvenim ili hemoluminiscentnom tehnologijom iz oblasti stacionarnih aplikacija)
Dugotrajna merenja (kvazistacionarna) od nekoliko sati do nekoliko nedelja
Raznovrsne sonde za uzorke sa različitih lokacija
Visoke, do ekstremne, merne oblasti za upotrebu u sirovom gasu ili u specijalnim atmosferama peći
PRINCIPI MERENJA

011

 

“TESTO” gasni analizatori koriste elektrohemijske merne ćelije za merenje sledećih parametara: O2, CO, NO, NO2, H2S i SO2.
Ovi senzori imaju veliku prednost kod portabl aplikacija:
Na njih ne utiču vibracije i promene u temperaturi
Male dimenzije i izuzetno lake
Lako se menjaju bez korišćenja kalibracionih gasova
Široki merni opseg
Linearnost preko celog mernog opsega
Za merenje CO2 koristi se NDIR senzor